Czym się zajmujemy


***


Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu jest stowarzyszeniem twórczym założonym w 2009 roku, otwartym dla wszystkich, którzy uprawiają architekturę krajobrazu.

Do głównych celów realizowanych przez SPAK należą:

SPAK realizuje swoje cele poprzez aktywną współpracę z władzami samorządowymi i administracją rządową RP w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, a także poprzez współdziałanie z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę i kształtowanie środowiska w kraju i za granicą. Stowarzyszenie aktywnie wspiera architektów krajobrazu w procesie projektowania i realizacji inwestycji, współdziała również w kształceniu architektów krajobrazu i promowaniu ich dorobku twórczego. Do jednych z ważniejszych zadań SPAK należy organizowanie i wspieranie spotkań, konferencji oraz sympozjów związanych z krajobrazem.